15.

Vítěz

Jiří Gulbis / Kulturní okrsek města Úštěk // JFK#15

VÍTĚZNÝ PROJEKT JFK#15
Jiří Gulbis, diplomová práce
Kulturní okrsek města Úštěk
Ateliér Suchánek/Janoš

 

MĚSTO ÚŠTĚK
/ město leží na rozhranní Kokořínska a Českého Středohoří / skalní útvar čnící nad okolní krajinu je ze třech stran omýván potoky, ze strany západní plynule nasedá na sousední pahorkatinu / v současné době obývá Úštěk 1.500 obyvatel / ve město Úštěk se nachází nejmenší městská památková rezervace
/ část obyvatelstva je tradičně zaměstnána v zemědělství, především pak chmelařství. Na významu postupně získává sektor služeb, zejména v návaznosti na rozvíjející se turistický ruch. Do města zavítá ročně, především pak v letních měsících, 70000 až 100000 návštěvníků.
/ v současně schváleném územním plánu jsou vymezené lokality pro rozvoj výstavby na východní straně města, kde se volně rozbíhají do okolních luk a polí / definováním pocitové hranice města se návrh snaží upozornit na důležitost podpoření zástavby vnitřního města / návrh definuje rozvojové plochy pro obytnou zástavbu, dále se projekt zabývá celkovými souvislostmi města a krajiny, napojením na přilehlou rekreační oblast kolem jezera Chmelař a potlačení současné bariéry, kterou vytváří mezi městem a jezerem rychlostní komunikace s železnicí

 

kulturní okrsek / STAV
/ řešený hradní areál, zvaný Panský dvůr je neoddělitelně spojený s hlavním náměstím historického města Úštěk
/ proluka vedle městského úřadu, kde kdysi stál měšťanský pivovar je bezradně zaplněna směsí jehličnatých stromů umístěných v neudržovaném trávníku, který pomáhá vyrovnat zlom terénu, který se z jedné strany téměř vodorovně přimyká k budově bývalého okresního soudu (dnes Městského úřadu) a na straně druhé postupně klesá v podobě ulice o jednu podlažní úroveň níž, je to dáno rozmanitou morfologií samotného města na ostrohu, tento polootevřený prostor je v druhém plánu ukončen pohledem na kulturní dům, který však svou formou připomíná spíše samoobsluhu stavěnou na malém městě z čistě utilitárních pohnutek
/ přímo za budovou městského úřadu se rozkládá areál gotického hradu, který je až následně vklíněný do rostlé struktury města, pro svůj technický stav je téměř nepřístupný pro veřejnost, svojí velikostí i konfigurací je ve městě spíše nečitelný, splývající s ostatními městskými domy
/ tento výraz ještě umocňuje dožívající kulturní dům postavený do předprostoru hradu v šedesátých letech dvacátého století, který poměrně troufale okupuje jak pohled na hrad tak i přímý výhled do údolí viditelný z otevřeného parkánu
/ náhorní plošina předhradí byla v historii až na posledních zhruba 150 let, vždy volná a poskytovala hradu svou velikostí důstojné předpolí, ve středověku bylo dokonce celé okolí hradu uvolněno pro obranný příkop

 

znovuobjevení kulturní hodnoty historického objektu / NÁVRH
/ odstranění stávajícího kulturního domu a přesunutí této společenské funkce do objektu hradu, vytvoření nové identifikace hradu jako středu významného kulturního okrsku celého města
/ zpřístupnění hradu pomocí logické organizace jednotlivých prostor a doplnění nového objektu komunikační věže namísto zchátralé jednopodlažní dílny ve dvoře pod arkádovou lávkou na východním konci hradu
/ v návaznosti na rozsáhlou městskou památkovou rezervaci a strategickou vizi vstupu města do struktur UNESCO, transformace drobných hradního objektů a přilehlého děkanství s venkovními klenutými stájemi do oblastního centra památkové péče a s tím provázané vytvoření atraktivního hradního osvětového ateliéru pro veřejnost, objekt ateliéru kopíruje půdorysnou i objemovou stopu středověkého domu, který spadl koncem dvacátého století
/ do uvolněného prostoru po kulturním domu návrh umisťuje dům v terase, ve kterém je ukryta novostavba pivovaru propisující se nad terén hotelem, prostorově definuje nově vzniklý předprostor hradu a zároveň zapojuje do provozu existující historické ležácké sklepy
/ výškově vychází ze stávajícího terénního zlomu, navazuje na výrazné hradní terasy a otvírá pohled přes zelené terasy parkánu do sevřeného údolí pod městem
/ proluku do náměstí zaplňuje vyústění hmoty pivovaru v tělese pivovarského hotelu
/ konzola nad hlavním vstupem do pivovaru je inspirována podloubími historických domů, která dnes již jen fragmentárně lemují náměstí, avšak jejich tradiční, jednoznačně pozitivní ochrannou úlohu nelze popřít
/ do nově odkrytého předpolí hradu se přes přisazenou terasu se schody na sezení otevírá i zadní trakt městského úřadu, ve kterém vzniká mateřské centrum a klub seniorů, které budou přinášet do těchto míst přirozený každodenní městský ruch
/ prostranství před hradem, kromě krásného výhledu a umocnění pohledu na hrad, také poskytne s dopravou nekolidující prostor pro konání běžných městských trhů, ty mimořádné tradičně plně zabírají celé úštěcké náměstí, trhovci nově naleznou v suterénu Městského úřadu odpovídající zázemí
/ návrh očišťuje existující historické prvky areálu a umocňuje jejich autentické vyznění / nově vložené elementy jsou jasně odlišitelné v architektonickém ztvárnění