Mirka Baklíková / Obnova těžební krajiny Karvinska / Cena publika JFK#19

CENA PUBLIKA JFK#19

Mirka Baklíková, diplomová práce

Obnova těžební krajiny Karvinska

Motto: „Krajina je kouzelný palimpsest, zápisník historie, v němž se napsaná slova překrývají, ale přesto mohou být rozluštěna.“
Rozsáhlé území mezi Karvinou a Havířovem je posledních 150 let poznamenáno intenzivním průmyslovým využitím, zejména těžbou uhlí. Původní ráz krajiny zmizel, stejně tak zaniklo osídlení a systém cest. Vše bylo podřízeno těžbě. V posledním desetiletí však dochází k postupnému zavírání dolů. Krajina zůstává opuštěná s osamělými stavbami důlních komplexů, těžních věží, kališť a dopravní infrastruktury, která ztratila svůj původní význam. Celé území postupně zarůstá náletovou zelení a ztrácí charakter kulturní krajiny.
Jaká by měla být nová vrstva tohoto území? Mottem celé práce je přirovnání krajiny k palimpsestu. Palimpsest je starý dokument, na němž lze nalézt několik vrstev textu z různých období. Původní vrstvy byly z důvodu úspory materiálu záměrně odstraněny a nahrazeny novými. Při podrobném zkoumání však lze rozluštit i stopy starého textu. Do krajiny jsou jednotlivé vrstvy vtisknuty podobným způsobem. Staré vrstvy jsou přepsány a nahrazeny novými, ale stopy původních vrstev mohou být stále rozluštěny.
První část práce tvoří pohled na krajinu jako celek. Obsahuje návrh propojení a zpřístupnění pozůstatků jednotlivých vrstev sítí turistických cest a cyklostezek. Druhou částí je obnovení původní vesnice, podle níž se jmenuje dnešní Karviná. Na jejím místě už stojí pouze šikmý kostel sv. Petra z Alkantary. Ten se vlivem poddolování propadl o 37m a naklonil o 6,8°. Vesnice je obnovena jako sad, stromy jsou vysázeny na půdorysech původních domů, které dnes již neexistují. Pod stromy, jakoby před původními domy, jsou umístěny lavičky. V lese jsou zvýrazněny staré aleje a obnoveny cesty, jež kdysi existovaly v hornických koloniích. V poslední části je navržena konverze bývalého dolu Gabriela, který je zapsán na seznamu kulturních památek. V současné době však nemá žádné využití. V budovách bývalého dolu je navrženo návštěvnické a vzdělávací centrum post-těžební krajiny.