Valerie Koubová

projekt ke stažení


ÚZEMÍ HORNÍ LIBNĚ JE PROTKANÉ NEVYHOVUJÍCÍMI STAVBAMI NARUŠUJÍCÍ URBÁNNÍ STRUKTURU BLOKOVÉ ZÁSTAVBY. ULICE JSOU ÚZKÉ, NEHOSTINNÉ, PATŘÍ AUTOMOBILŮM. AČKOLI JE LOKALITA VELICE DOBŘE DOSTUPNÁ VEŘEJNOU DOPRAVOU, DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ OD OSOBNÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEPRAVY JE NA NĚKTERÝCH MÍSTECH AŽ NEÚNOSNÉ. VEŘEJNÉ PROSTORY JSOU ZANEDBANÉ, VYUŽÍVANÉ JAKO PARKOVIŠTĚ, NEBO NEJSOU VŮBEC PŘÍTOMNÉ.

CÍLEM NÁVRHU BYLO VYTVOŘIT MÍSTU NOVOU IDENTITU.

ABY VĚTA ‘JSEM V LIBNI’ MĚLA POZITIVNÍ KONOTACE. ABY BLOKOVÁ ZÁSTAVBA VYUŽÍVALA SVŮJ POTENCIÁL A FUNGOVALA JAKO JEDEN CELEK. ABY BYLY VNITROBLOKY PŘÍZNIVÝM MÍSTEM, KTERÉ NENÍ PLNÉ AUT ČI NEHODNOTNÉ ZÁSTAVBY. ABY NEBYLA MĚSTSKÁ STRUKTURA NADÁLE NARUŠOVÁNA NÍZKOPODLAŽNÍMI DOMY. ABY VEŘEJNÉ PROSTORY, JAKO JSOU ULICE, NÁMĚSTÍ, PŘEDPROSTORY VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ, BYLY JASNÝMI BODY NAŠÍ TRASY. ABY NOVÁ ZÁSTAVBA NEBYLA MONOFUNKČNÍ, JAKO JE TOMU TEĎ U ČISTĚ OBYTNÝCH BLOKŮ. ABY VZNIKLÉ DOMY PŘINÁŠELY NOVÉ MOŽNOSTI BYDLENÍ A ABY SOUZNĚLY S PROSTOREM, KTERÝ JE OBKLOPUJE. ABY SE DALO V LIBNI NEJEN BYDLET, ALE I PLNOHODNOSTNĚ ŽÍT.

PRVNÍM BODEM NÁVRHU BYLO ZMAPOVÁNÍ NEVHODNÉ ZÁSTAVBY CELÉ OBLASTI A NAVRŽENÍ HMOT RESPEKTUJÍCÍ IDEÁLNÍ VÝŠKU BLOKŮ TAK, ABY SAMY SEBOU DOTVÁŘELY MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ A RESPEKTOVALY STÁVAJÍCÍ ULICE. VZHLEDEM K ABSENCI VEŘEJNÝCH BUDOV A KVALITNÍCH SLUŽEB BYLY NAVRŽENÝM HMOTÁM PŘIŘAZENY FUNKCE ROZBÍJEJÍCÍ MONOFUNKČNÍ OBYTNOU NÁPLŇ A DEFINUJÍCÍ CENTRUM ÚZEMÍ. NA TENTO KROK NAVAZUJE UPRAVENÍ ULIC, PŘEDEVŠÍM JEJICH ZKLIDNĚNÍ A ODKLON DOPRAVY. V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ DOŠLO K LEPŠÍMU VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH PROSTOR V ZÁVISLOSTI NA FUNKCÍCH NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ.

DRUHÝM BODEM NÁVRHU BYLA SNAHA NALÉZT VHODNÝ TYP ZÁSTAVBY PRO JIŽNÍ OBLAST, KDE SE V SOUČASNÉ DOBĚ ROZPROSTÍRÁ NEKULTIVOVANÁ VZROSTLÁ ZELEŇ, ROZPADLÉ ZÍDKY A VYŠLAPANÉ CESTIČKY. DO ÚZEMÍ JSOU UMÍSTĚNY BODY VYTVÁŘEJÍCÍ MEZI SEBOU VAZBY NAPOJUJÍCÍ SE NA MĚSTSKOU STRUKTURU. TVOŘÍ PROTIVÁHU K MONOFUNKČNÍ, UZAVŘENÉ BLOKOVÉ ZÁSTAVBĚ. VYTVÁŘEJÍ VLASTNÍ SVĚT MEZI SEBOU. NAMÍSTO BLOKŮ JSOU ZDE UMISŤOVÁNY BYTOVÉ DOMY PODPORUJÍCÍ MYŠLENKU COHOUSINGU S VEŘEJNÝM ČI POLOVEŘEJNÝM PARTEREM. DOMY MAJÍ DÍKY SDÍLENÉMU PROSTORU BALKONU ŽIVOU FASÁDU TVOŘENOU SVÝMI OBYVATELI. DOCHÁZÍ K REVITALIZACI ÚZEMÍ, K JEHO ZAČLENĚNÍ DO MĚSTA BEZ TOHO, ABY ZTRATILO SVŮJ CHARAKTER. PROSTŘEDNÍ MEZI DOMY JE KULTIVOVÁNO, JE ZDE PONECHÁNA ZELEŇ A JE VHODNĚ DOPLNĚNA O ZELENÉ A VODNÍ PLOCHY. VEŘEJNÉ PROSTORY, VYTVÁŘEJÍCÍ ZÁLIVY MEZI DOMY A MEZI KOMUNIKACEMI, PLYNULE NAVAZUJÍ NA MĚSTSKOU TŘÍDU VEDOUCÍ DO CENTRA CELÉHO ÚZEMÍ. MÍSTO JE OTEVŘENÉ, PRŮCHOZÍ A ZVE K OBÝVÁNÍ.