Matěj Svoboda / STÁZE // JFK#23


Matěj Svoboda
2.ročník bakalář, architektura a urbanismus

ateliér Kolařík


ANALÝZA
Palmovka prošla velmi výrazným historicko-urbanistickým vývojem. Usedlost, po které tato
městská část nese název, vznikala na důležité křižovatce cest boleslavské a litoměřické, v krajině
utvářené meandrem Vltavy a potoka Rokytky. Až do průmyslové revoluce měla ráz zemědělské a
vinařské krajiny. V polovině devatenáctého století tuto oblast ovlivnil rychlý rozvoj průmyslu a
velkoměstské výstavby, která dnes tvoří kostru Palmovky. Tyto nejstabilnější městské struktury
narušuje demolice velké části historické zástavby Palmovky a Libně včetně židovského ghetta a
také rozsáhle dopravní stavby, které vstupují do území.
Všechny tyto zásahy ovlivňují výraz Palmovky, který připomíná spíše nekončící
urbanistickou občanskou válku, do které se připojuje řada milic, mezi které patří zastupitelé
Městské části Prahy 8, Magistrátu, developeři, občanské spolky, architekti a urbanisté, než-li
kompaktní město. Nachází se někde na hranici klasické blokové zástavby, brownfieldu, pobřeží
Vltavy a zbytku historické usedlosti. Vytváří krajinu nijak nevyznívající, nečitelnou, zmatenou,
nekoncepční, bez vize.

KONCEPT
Palmovka je ve stavu stáze.
Stasis (Antická řečtina: στάσις)
Je termín užívaný v řecké politické historii. Odkazuje na neustálé spory mezi aristokraty v
archaickém Řecku a jejich boje o dosažení nejlepšího titulu (aristos je řecký výraz pro „nejlepší“)
jak z hlediska prestiže, tak vlastnictví.
Stáze (fikce)
Znamená, zejména ve sci-fi, umělou pauzu, která zastavuje všechny fyzikální a chemické
procesy, včetně životních; pokračují, jako nepřerušené, jakmile je stáze ukončena.
Nutnost tuto stázi ukončit za pomoci přísných pravidel prostorového uspořádání, dostatečně
otevřených pro samovolný rozvoj, a využití velkého potenciálu území. Jako důležitý nástroj slouží
abstraktní kompozice sestavené z pocitových prvků. Jednotlivé prvky mohou přímo odrážet
členitost krajiny, kompaktní zástavbu, důležité ulice, plné či prázdné prostory, osy pohledů, avšak
také čistě náhodné jevy. Střídání přímého odvozování z reálné situace a volného kompozičního
skládání umožňuje současné čtení i plánování krajiny.

 

 

NÁVRH
Centrum
Bod, ze kterého je proces řízen, nebo na který je zaměřen.
Nejvýznamnějším zásahem je vytvoření centra. Mohutná budova nové radnice vytváří špunt
jasně uzavírající dvě veřejná prostranství, z nichž to větší, náměstí, je dále děleno vysokým
monolitem posazeným na osu radničního průchodu. Samotná radnice je polyfunkční budova,
přenášející politickou moc do centra dění, kde se v jednom objemném kontejneru mísí, vrství a kde
koexistují různorodé programy. Politika, obchod, umění, kratochvíle.
Maják
Vysoká budova upozorňující na mělčinu či břeh, nejčastěji optickou soustavou vyzařující
světelný kužel.
Vyhlídková věž na nejvyšším bodě Palmoveckého kopce, kterou obklopuje divoký park
upozorňuje již z dálky na důležitost svého okolí a nabízí pohled na něj.
Parruk
Západoněmecké slovo označující jasně ohraničený pozemek.
Jednoznačně definované území tohoto parku spojuje všechny programy města do jedné
části, avšak svým rigidním výrazem je neustále závislá na strukturách přilehlých částí Palmovky.
Dva bezmála půlkilometrové víceúčelové domy vytvářejí ojedinělou městkou bariéru. Jejich
průchozí parter, však zajišťuje nenáročnou komunikaci.

 

REM KOOLHAAS

…Výsledkem společného působení těchto vynálezů byly stavby vyšší a hlubší – Větší – než byly kdy dříve vymyšleny; stavby, které mají paralelní potenciál reorganizovat společenský svět – díky své nekonečně bohatší programovatelnosti.

Ale bez ohledu na své tupé jméno je Velikost v tomto fin de siécle teoretickým oborem; v krajině zmatku, rozpadu, rozštěpení a popření je přitažlivá svým potenciálem obnovit Celek, vzkřísit Skutečnost, znovuobjevit společné, vydobýt zpět maximální možnosti.
Jen prostřednictvím Velikosti se může architektura zbavit břemene vyčerpaných uměleckých a ideologických hnutí modernismu a formalismu, aby mohla znovu začít působit jako nástroj modernizace.
Velikost si uvědomuje, že se architektura, jak ji známe, ocitla v nesnázích, ale nesnaží se tento problém překonat tím, že by ze sebe začala chrlit ještě více architektury. Navrhuje novou ekonomiku, kde už neplatí, že „vše je architektura“; architektura tu naopak znovu nabývá strategickou pozici tím, že se drží v pozadí, koncentruje se a přenechává tak zbytek dobývaných území nepříteli.

Velikost je destruktivní, ale znamená i nový začátek. To, co rozbila, dokáže znovu složit.

Jen Velikost dokáže udržet promiskuitní bujení událostí v jediném kontejneru.

Velikost se navrací k modelu programové alchymie.

Velikost ale nepohltí všechnu architekturu, všechny programy, všechny události. Existuje ještě mnoho „potřeb“ příliš nejasných, příliš slabých, příliš nedůvěryhodných, příliš drzých a tvrdohlavých, příliš tajnůstkářských, příliš subverzivních, příliš malých a nicotných na to, aby se staly součástí konstelací Velikosti. Velikost je poslední baštou architektury – je koncentrací, je hyper-architekturou. Kontejnery Velikosti se stanou orientačními body v post-architektonické krajině – ve světě, z jehož plochy byla architektura seškrábána stejně tak, jako Richter seškrabává nánosy barvy ze svých obrazů: neúprosné, nezměnitelné, definitivní, navždy zde, vytvořené nadlidským úsilím. Velikost postupuje bitevní pole tomu, co přijde po architektuře.


Hodnocení poroty:

Asi nejdiskutovanější návrh. Obsahuje jednoznačná gesta, která však – zdá se – nejsou prázdná. K plnému posouzení bychom potřebovali být u obhajoby projektu. Navržené zásahy definují novou identitu městské čtvrti. Student 2. ročníku nás zaujal koncepčním uvažováním a experimentálním přístupem k urbanismu. Zamýšlí se nad rozdělením moci a jeho promítnutím do fyzické struktury města. Poměrně utopická vize podněcuje k dalšímu rozvinutí konceptu v podrobnějším měřítku, což sice skýtá určitá nebezpečí, ale při chytrém řešení jednotlivých hmot může vést k dalším překvapivým výsledkům (vyřešení zastínění jižního oslunění, atd.). Projekt nás také zaujal výraznou výtvarnou prezentací.