Jan Lebl, Michaela Doležalová / Ambasáda České republiky do Adis Abeby // JFK#22

Jan Lebl – Ateliér Stolín – Mičeková

Zadání
Zadání ambasády České republiky v Etiopii vychází z otevřená studentské soutěže vypsané na inspireli awards ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a fakultou stavební ČVUT. Stávající ambasáda již kapacitně a provozně nevyhovuje, zároveň Česká republika již od 70. let minulého století vlastní poměrně rozlehlý pozemek v blízkosti centra Addis Abeby určený právě pro novou ambasádu. Vypsání studentské soutěže je prvním krokem k možné výstavbě nového areálu ambasády.
Pozemek
Pozemek určený pro novou ambasádu se nachází v rezidenční čtvrti Addis Abeby a je obklopen dynamicky se rozvíjející zástavbou –  stávající nízké obytné domy stavěné bez větší regulace z dostupných materiálů jsou nahrazovány výškovými budovami kanceláří, hotelů a nových bytových domů. Pozemek má rozlohu cca 14tis m2, je rovinatý a nachází se na něm jen bezcenné náletové dřeviny.
Koncept
Pravidelným řazením objektů v jasném rastru definovaném uliční sítí přilehlé části města spolu s umístěním objektů přímo k obvodové zdi pozemku vytvářím celou řadu pravidelných, jasně definovaných prostorů – plácků, zahrad, atrií. Každý prostor má své specifické využití a svůj specifický charakter. Vzájemně se nekříží, jsou však propojeny celou řadou průchodů a průhledů. Tuto strukturu protíná jedna hlavní komunikační i pohledová osa, vedoucí od hlavního vjezdu až do technické části areálu umístěného u zadní hrany.
Intimitu jednotlivých drobných prostorů podporuje fakt, že veškeré objekty jsou jednopodlažní. Jejich výška přímo odpovídá výšce obvodové zdi, jsou tak chráněny a skryty.
Architektonické řešení
Všechny objekty ctí jeden jasný architektonický i materiálový výraz, principy se opakují a jsou jen lehce modifikovány dle účelu daných prostorů.
Základním prvkem je široká a tlustá střešní deska, kterou jakoby přiklápí vše, co se děje pod ní. U bytových objektů je navržena s poměrně velkým přesahem, který zajišťuje jak stínění tak ochranu před dešťem, který je v Etiopii velmi intenzivní. V případě úřední části ambasády tato střecha kryje celou škálu otevřených prostorů, kde je možné se neformálně scházet a odpočívat. Přitom být chráněn jak proti ostrému slunci tak proti dešti.
Druhým základním prvkem jsou nosné stěny procházející celou hloubkou jednotlivých objektů. Stěny jsou tvořeny z dusaného betonu a ponechány bez další povrchové úpravy. Vytváří tak jasné sepětí s místem, kde se objekt nachází a zároveň je využit místní materiál. Do těchto vertikál jsou vsazeny velké prosklené plochy
v masivních dřevěných rámech vždy opatřené otvíravou částí. Otvíravá část je však vždy plná vyrobená z místního dřeva.
Materiálové řešení
Nosné konstrukce jsou navrženy z dusané hlíny/betonu (místní hlína smíchaná v určitém poměru s cementem). Cement zajišťuje stálost a pevnost konstrukce, zároveň ochranu proti degradaci vlhkostí.
Střešní deska je monolitická železobetonová krytá vrstvou zeminy s výsadbou vyšších rostlin a keřů
Michaela Doležalová – Ateliér Hendrych, Janďourek, Suchánek
Ambasáda
Ambasády jsou specifickými stavbami, co se týče kontaktu se svým okolím. Zatímco většina staveb se snaží na své okolí navazovat, komunikovat s ním a přirozeně do něj zapadnout, ambasády jsou solitérní stavby oddělené vysokou zdí nebo mříží a nepřipouštějící téměř žádný kontakt.
O to více v zemi, která se teprve vzpamatovává z válečných konfliktů – zde jsou velvyslanectví zemí ze Schengenského prostoru velice žádanou destinací a i když ČR není první volbou Etiopanů pro vízum, je i tak žádaná a na ambasádu dorazí cca 20 lidí denně. Jejich příchod a odchod je velice pečlivě kontrolován a jde o jediný kontakt ambasády s veřejností. Zbytek je pevností fungující samostatně bez vazeb na okolí, skrytou za hradbou vysoké zdi.
Návrh
Díky charakteru ambasád a požadavkům soutěže jsem ambasádou záměrně nenavazovala na okolní stavby. Jejím měřítkem, vycházejícím z poměrně náročných a velkých prostor, se okolním stavbám přizpůsobit ani nelze. Návrh je orientován se severní hranicí pozemku, která kopíruje orientaci okolní zástavby.
Všechny provozy jsou uspořádány do jediného strukturovaného monobloku, který bude sjednocen křídlem střešní konstrukce. Výjimkou je samostatný objekt rezidence velvyslance, který má působit jako solitér.
Budova zastupitelského úřadu bude tvořit pás, rozdělující pozemek na severní a jižní zahradu – jižní sloužící  pro pracovníky a severní reprezentační. Budova tak bude tvořit jakousi bránu.Hlavní vjezd na pozemek pro reprezentační návštěvy je z jižní strany. Vedlejším chodem z jižní strany je vstup pro žadatele o vízum do konzulárního objektu. Vedlejší vjezd na pozemek je z východu – tento vjezd bude sloužit převážně pro velvyslance a jeho rodinu a pracovníky.
Požadavkem v soutěžních podmínkách je obehnání velvyslanectví betonovou zdí. Budova tak bude tvořit jakýsi středobod v autonomním území, nepřístupnému veřejnosti.
Materiály
Betonové oplocení plynule navazuje na vlastní betonovou nosnou konstrukci stavby. Budova velvyslanectví i rezidence velvyslance jsou navrženy jako betonové stavby s betonovým obložením fasády, protipólem je lehká dřevěná konstrukce, nesoucí druhé zastřešení stavby s průhledy pro oslunění.
Zasklení stavby podporuje horizontální orientaci stavby a je navrženo v dlouhých pásech. Je časté i použití atrií, kde je průhled umožněn na druhou dřevěnou střešní kci nebo až na nebe. Okna jsou dřevěná.
Zpevněné plochy jsou především betonové, ze kterých vyrůstají betonové struktury staveb.
Fasády staveb jsou zkombinovány s průhledy skrz gabionové venkovní zídky, které vizuálně oddělují převážně stavby s bytovou funkcí.
Použití druhého zastřešení vychází z tradiční africké zástavby, která pro mne představuje estetické vyřešení přehřívání domu a zároveň snadnou dostupnost. Podobných konstrukcí lze najít v Africe mnoho.
Hodnocení poroty:
I o třetí nominaci se dělí dva projekty se stejným zadáním a parcelou – dvě ambasády České
republiky do Adis Abeby. Projekty jsou to ale velmi odlišné. Jejich společným rysem je oplocení
zdí, které vyčleňuje ambasádu od okolí, tím to ale končí. První projekt od Jana Lébla z atelieru
Petra Stolína má skromný přízemní horizontální charakter pavilonového typu a zajímavě člení
vymezený prostor. Při pohledu zvenčí působí jako pouhá zahrada, neboť nad zeď ční pouze koruny
stromů. Naopak projekt druhý, od Michaely Doležalové z atelieru Hendrych, Janďourek, Suchánek,
řeší reprezentativní pojetí ambasády. Vzdušná střešní konstrukce dodává budově výraz důležité
veřejné stavby, ve své hmotě ale zachovává pocit lehkosti a jednoduchosti.