Sveta Devyatkina / Česká Lípa – návrat k Ploučnici // Vítěz Architektura JFK#22

Svetlana Devyatkina

bakalářská práce
vedoucí: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
Práce se zabývá územím na důležité městské cestě blízko řeky Ploučnice v České Lípě. Snaží se využit potenciál
místa a navázat ztracené spojení dvou částí města – historického jádra a jižního břehu. Návrh zahrnuje analýzu
unikátního místa a architektonické řešení nové zástavby s obytnou funkcí. Záměrem je také oživení veřejného
prostoru parku při Smetanově nábřeží a protějšího břehu řeky.
místo
Pozemek, na který zpracovávám návrh, se nachází na břehu řeky Ploučnice u parku při Smetanově nábřeží. Ve
struktuře města je umístěno na hraně částečně asanovaného historického jádra a rezidenční čtvrti. Pomyslný pás
u vody je charakteristický rozptýlenou solitérní zástavbou podél řeky. Na východě je definováno klášterem s
kostelem, které ukončuje park u řeky. Ve střední části je umístěn azylový dům, objekt farní charity a řešené
území kolem vily s opuštěnou zahradou. Pás je ukončen industriální výrobou a železničním náspem.
Řešené území na styku dvou urbanistických struktur skýtá velký potenciál pro město. Svojí prací chci upozornit
na silné stránky místa, které je v současné době pozapomenuto, přestože leží v samém centru města. Jako
alternativní možnost využití navrhuji soubor staveb s obytnou a komerční funkcí. Ideálním stavem je případný
odkup pozemku městem a investice do dostupného bydlení.
koncepce
Klíčovou ideou návrhu je navázání spojení mezi historickým centrem a jižní částí města, které se zničilo
postupným narovnáním koryta Ploučnici, proložením silnice v západovýchodním směru a asanací hrany
historického jádra. Dnes je historické jádro spojeno s levým břehem Ploučnice třemi mosty, z nichž je jeden
určen primárně automobilové dopravě. Tyto spojení doplňuju o novou pěší lávku, která bude navazovat na pěší
okruh kolem sportovního areálu a novou cestu podél řeky. Ta bude sloužit pro pěší a cyklisty, naváže tak na
bohatou síť turistických a cyklistických tras v okolí České Lípy. Menšími úpravami břehů a parku při Smetanově
nábřeží se snažím přivést lidi blíže k vodě a oživit jejich vztah k řece.
struktura a těžiště
Na řešeném pozemku počítám se zachováním a rekonstrukcí vily, která by měla být využívána Farní charitou.
Její přístavby z 70. let budou odstraněny a na místě vznikne nová zahrada a parkovací stání. Stávající strukturu
doplňuji o řadové domy, definující uliční čáru, a tím posilují městský charakter. Z urbánního hlediska má
zástavba směrem k řece charakter solitérních objektů. V tomto duchu navrhuji na břehu řeky dvojdomy
obklopené zahradou. Tyto struktury se potkávají v pomyslném těžišti návrhu – dvoře, kde se odehrává
společenský život komunity obyvatel. Tady se scházejí sousedi, slaví narozeniny a pěstuje ovoce nebo zelenina.
domy u parku
Nová zástavba je ukončena dvěma domy s veřejnou funkcí, které tvoří propustnou membránu mezi parkem a
zahradou. Pomyslně doplňují hmotovou a funkční linku veřejných staveb u vody: kostel – dům – vila – charita.
Zároveň lépe definují území parku a vytváří nový bod k zastavení na cestě z centra na autobusové a vlakové
nádraží. V přízemí objektu u ulice se nachází nízkoprahová kavárna, ve vyšších patrech kanceláře městského
architekta. Nižší objekt bude sloužit především lidem žijícím v blízkém okolí. Nabízí prostor k pronájmu, který
může být využit dle jejich potřeb jako dílna, místnost na oslavy, sál na menší přednášky nebo cvičení.

terén
V současné situaci je území díky obvodové zdi umístěno mimo záplavové území Q100. Abych umožnila přímý
přístup k řece, zlepšila podmínky pro založení staveb a zároveň zachovala ochranu proti povodním, navyšuji
terén v severní části o 1400 mm.

Vyjádření poroty:

Projekt, ač na první pohled ne tak výrazný, řeší řadu současných témat. Jedná se o civilní návrh,
který se zabývá prací s komunitou. Toto téma je stále aktuálnější, díky změnám ve společnosti a v
nových způsobech městského života. Projekt je komplexní, zabývá se zahuštěním města v kontextu
měřítka a vytváří zajímavý mikrourbanismus na pomezí soukromého, poloveřejného a veřejného
prostoru. Porota hodnotí kladně výběr zadání i jeho zpracování, zároveň ale poukazuje na to, že by
snesl dořešení některých dispozičních detailů a prověření možností stereotypu tradiční řadové
zástavby.