Daniel Volek / Přestavba atria Filosofické fakulty UK // JFK#19

NOMINACE JFK#17

Daniel Volek, 1. ročník MA
Přestavba atria Filosofické fakulty UK
Atelier Fránek/Raková

V post-faktické době máme snadný přístup k obrovské kvantitě informací, jejich kvalita je ovšem zastřenější. Škola proto dnes již nesmí být prosté místo jejich získávání, ale prostorem, kde se v informacích naučíme orientovat a používat je, prostorem pro kritické myšlení, diskuzi a spolupráci, prostorem pro rozvoj osobnosti a sociálních vztahů.

Proměňuje se i vztah učitele a studenta, rozostřuje se hranice mezi nimi i hranice školy jako takové. Každý jsme studentem a nikdy jím nepřestaneme být. Každý můžeme být učitelem, třeba jen na okamžik.

FF UK s průmerně čtyřmi žáky v každém z šedesáti oborů je symbolem roztříštěnosti. Starý dům s modulovou skladbou prostorů ve formálním řádu uchovává programový chaos. Nový implantát naopak pomocí volného plánu udává nový řád. Rozšiřuje prostory školy tak, že vytváří nové módy studia a posouvá tak definici školy jako takové.

 

KONSTRUKCE

Svařovaná ocelová konstrukce navazuje na modul staré budovy a využívá i její nosné stěny a místy je nahrazuje. Hlavními nosnými prvky jsou ale nové výtahové jádro a stěna při hlavním schodišti, obojí z monolitického železobetonu. Křídlo knihovny přesahuje za podpory do prostoru ulice a snižuje tak průhyb.

 

MENZA

Školní jídelna je v přízemí, které zajišťuje snadný přísun potravin i strávníků. Díky dvěma vjezdům je umožněna cirkulace vozidel. Jedinou ambicí tohoto podzemního gastropekla je, aby se množství odpadu nepřibližovalo množství prodaných pokrmů.

 

DVŮR

Škola rozšíří svůj program směrem k veřejnosti, dvůr se stane veřejným prostorem pod střechou, místem otevřených přednášek a konferencí. Rampa zajistí plynulý přechod z míst vstupu.

 

POSLUCHÁRNA

Nová posluchárna nahrazuje původní, mění její orientaci, ale zachovává její vazbu na hlavní schodiště. Je srdcem budovy, nachází se v jejím prostorovém středu. Eskalátor zajišťuje nejvyšší přepravní kapacitu ze dvora a zpět.

 

KNIHOVNA

Prostor určený k soustředěnému režimu studia obsahuje místa pro individuální a skupinovou práci ve větší či menší izolaci. Hmotné knihy jako symbol pre-digitálního světa zůstávájí v půdorysu staré budovy, na staticky výhodnějším umístění nad podporami.

 

KLUB

Studentský klub je duší školy. Prostor formálně i programově utvářený samotnými studenty umožňuje uvolněnou atmosféru pro diskuzi spojenou s konzumací přes den i ve večerních hodinách. Obsahuje podium pro konání koncertů a předpokládá tak rozšíření kulturních akcí školy. Přiléhá k nově pochozí terase čelící panoramatu Pražského hradu.

 

TERASA

Vyvrcholení nového programu zhmotňuje velká střešní terasa. Letní pohyblivá podia umožňují v kombinaci různé formy diskuze, argumentu, či divadelních představení. Zásobovací výtah zajišťuje vazbu s produkcí kuchyně v přízemí. Terasa je ale především prázdný prostor, tabula rasa, čirý potenciál pro další akce.