Alice Mitysková / Oáza Rio de Janeiro // JFK#17

Nominace JFK#17
Alice Mitysková, 1. ročník MA
Oáza Rio de Janeiro, Živoucí struktury
Atelier Klokočka

V posledních letech došlo k dramatickému nárůstu počtu slumů. Téměř miliarda lidí na celém světě žije ve slumech. Rio má podle odhadů 6 milionů obyvatel a v několika stovkách favel jich žije asi třetina. V celé Brazílii je na šest tisíc slumů. Je zde několik problémů, kterými trpí slamy a favely po celém světě. 1/ Nedostatek volného prostoru a udržovaných, zpevněných cest. 2/ S tímto problémem je spojiná i nedostatečná veřejná infrastruktura. Díky úzkým uličkám zde není možné příjezd záchranné služby nebo hasičů. 2/ Černé přípojky elektřiny vytvářejí nebezpečné chuchvalce drátů s vysokým napětím. 3/ Nepravidelná dodávka pitné vody. Jako nouzová řešení slouží rezervoáry dešťové vody umístěné na střechách domů. 4/ Chybějící systém svozu komunálního odpadu a nedostatečná kvalita a kapacita kanalizační sítě. 5/ Veřejná vybavenost. Klima v Brazílii lze označit jako tropické Průměrné roční teploty zde dosahují 22°C. Je zde jako jako ve skleníku. Dusné vedro a ostré slunce střídají vydatné deště.

Ráda bych s pohledem do blízké budoucnosti svým zásahem zlepšila a celkově pozvedla životní úroveň obyvatelů favely. Usiluji o postupné vytvoření sobestačných oblastí a systému, který flexibilně zahrne potřeby favel a slumů po celém světě. Systém, který se v návaznosti na umístění uzpůsobí sociální typologii, potřebám a krajinnému rázu a to svým tvarem, materiálem i skladbou přidružených staveb.

Můj návrh spočívá ve dvou fázích. První je uvolnění nejhustěji osídlených částí favely vybouráním malého procenta jejich zástavby. Vznikne tak volný prostor linoucí se skrze neprodyšné bloky a vytvářející „malá náměstí“ přes části favely. Druhá část spočívá v umístění subtilní konstrukce nad vytvořený volný prostor.

Kruhový tvar jsem zvolila pro Rocinhu záměrně, z důvodu její velké kompaktnosti a nedostatku veřejných služeb v oblastech mimo hlavní komunikaci. Vytvářím zde volný prostor prstencovitého tvaru, kde je obslužná komunikace a pěší promenáda s místem pro prodejní stánky. Nad tímto prostorem je subtilní betonová konstrukce nesena štíhlými ocelovými sloupy. Celý spodní prostor tak zastřešuje a chrání proti ostrému slunci a dešti. Obě hladiny se od sebe liší. Spodní část je na úrovni terénu, srovnána v hladkou cestu. Druhá  mizí v sněti malých obytných bloků a někdy se vynoří nad jejich střechy. Má kaskádovitý charakter se schodišti a rampami. Jsou zde místa pro ovocné a zeleninové trhy, sezení s výhledem nebo sportovní hřiště. V platformě jsou také volné průhledy na ruch probíhající dole. Některými prorůstají nově vysazené stromy.

V prstenci dochází k soustředění obchodu a služeb. Toto podélné náměstí slouží obecně jako komunikace a pěší zóna s místy pro volný pohyb lidí a konání trhů. Toto dění znásobují nové budovy s rozmanitou náplní, které se k prstenci přimykají. Vertikální zelená farma, lanová dráha pro snadnější transport a zásobování vrchních částí favely, budova s integrovaným záchranným systémem, pošta, vzdělávací instituce a veřejná správa. Jsou zde také rozmístěné velké zásobníky na vodu, přístupné veřejnosti dle jejich potřeby. Všechny nové objekty jsou opatřeny solárními panely a malými větrnými turbínami pro zásobování sebe i svého okolí elektrickou energií.

Celá struktura má za úkol nejen zlepšit životní úroveň favelanů, ale také přilákat turisty a s nimi kapitál.