Tereza Čermáková/ Elementární lázně// JFK#13

Nominace JFK#13
Tereza Čermáková/ Elementární lázně
1.ročník MA
atelier Mjölk

 

V projektu mne zajímala proměna malé jizerskohorské vesnice v LÁZEŇSKOU OBEC. Bílý
Potok je definován svou pozicí vůči horám a několika vodními toky. Ty udávají obci celkový
ráz, podle jednoho z nich dostala ostatně i jméno.
V minulosti se do charakteru vesnice propsal vliv továrníka, který zde zbudoval textilní
továrnu. Chod vesnice i její okolí tak razantně proměnil. Zajímala jsem se o symbiózu
vzniklou mezi Potokem a mocenským vlivem továrníka v tak malé vesnici. Přestože nový
pán do jejího rázu zasáhl dost výrazně, obyvatelům přinesl tento “vpád” mnoho pozitivního;
od zajištění zaměstnání, až po zlepšení celkového stavu infrastruktury v obci i širším okolí.
Přemýšlela jsem, jakými prostředky by bylo možné dosáhnout podobné synergie v případě
přerodu na lázeňské centrum.
Vytvoření psychologického i fyzického STŘEDU OBCE. Bílý Potok je je dnes tranzitní vesnicí,
a to se propisuje i do jeho orientace kolem silnice. V Bílém Potoce prakticky neexistuje
prostranství nebo hospoda, jako přirozené centrum obecného dění.
Bílý Potok postihují často povodně. Díky tomu vznikl po obou březích řeky několikametrový
nezastavěný (záplavový) pruh.
S minimálnímI úpravami vznikne podél řeky LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA ideální pro korzování
lázeňských hostů vesnicí.
RENOVACE a ZAPOJENÍ nevyužívaných objektů ve vesnici do lázeňského dění. Zbudováním
lázní dojde v Bílém Potoce k výraznému posílení cestovního ruchu generujícímu nové
potřeby, na které se nabalí množství nezbytných služeb (obchody, penziony, restaurace…).
LÁZNĚ >> důvod, proč jet do Bílého Potoka. Díky lázeňství se z vesnice, kterou se projíždí
stane vesnice, která je cílem.
V horách se člověk dostává do odlišné polohy vnímání. Smysly jsou jakoby obnažené,
odtržené od kontextu všednodennosti. Lázně mohou vyvolat v člověku podobný účinek,
proto by měla být jejich forma co možná nejabstraktnější – jen prostor, světlo a voda –
ELEMENTÁRNÍ LÁZNĚ.
LÁZNĚ A TOVÁRNA
Do lázní se propisuje specifická industriální estetika. Konstrukce je ponechána ve své
strohosti a nechává vyniknout, dnes nepochopitelnou, ZBYTEČNOU KRÁSU továrny.
Celou továrnu v Bílém Potoce poháněla vodní energie. Voda proudila k turbínám skrze
stavebně podružné domky z náhonu, vybudovaného na říčce Smědé. Tyto malé technické
objekty obkloupují jiho-západní fasádu hlavní budovy, která je v areálu kompoziční
dominantou. Pravé SRDCE TOVÁRNY se ale ukrývalo právě v útrobách těchto “přílepků”.
Srdce bylo vlastně vyhoštěno z hlavního dění. Podobně cítím i já tyto prostory jako stěžejní
bod lázní, je to VODNÍ CESTA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ. Procházím a vnímám.