Tereza Čermáková/ Humienka// JFK#11

nominace JFK#11

atelier Ing.arch. Radka Suchánka, PhD., Ing.arch.Dott. Petra Janoše a Ing.arch. Vladimíra Baldy

Tereza Čermáková/ 4.ročník/

Obec Špania Dolina je bývalá hornická obec ležící na středním Slovenku v blízkosti Bánské Bystice. Báňskou činnost připomíná hlavně monumentální halda hlušiny bezprostředně sousedící s centrem obce, ale i stavby, které svým měřítkem neodpovídají dnešnímu významu vesnice.

V posledních letech zažívá obec pozvolný příliv nových obyvatel. Oceňují dostupnost města v kombinaci s horským rázem Španie Doliny. Do vesnice se stěhují mladé rodiny s dětmi. Unikají ruchu města a nachází zde hledané autentično. Ke spokojenosti jim ale chybí základní služby potřebné pro společenský život a výchovu dětí. Přestože se o víkendech počet obyvatel díky chalupářům několikanásobně zvýší, není tento potenciál využíván. Obci chybí přirozené integrační centrum. Místa, která by odpovídala potřebám místních i návštěvníků.

Pomyslné náměstí dnes tvoří park vybudovaný namísto budov spojených s báňskou činností, která byla ukončena na konci 19. století. Náměstí nebo náves v pravém slova smyslu obec nikdy neměla a volná prostranství, chápaná dnes jako centrum obce, sloužila k ryze praktickým účelům (viz. poloha Obecního úřadu mimo dnešní centrum).

Ve svém návrhu ruším dnešní náměstí/park a na jeho místo navrhuji zástavbu  volně navazující na původní půdorysnou stopu zde stojících objektů. Navrhované domy a krajinné zásahy kopírují a dotvářejí důležité linie zástavby a zároveň samy definují nové prostory – náměstí, ulice a veřejná prostranství.

Linie v krajině, která kopíruje směr údolí propisujícího se do charakteru celé vesnice, definuje přístupovou cestu pro pěší turisty přicházející od parkoviště pod obcí. Zářez na druhou stranu ohraničuje prostranství, na kterém se nachází Obecní úřad. Podle dobových zdrojů měla tato část obce nespornou důležitost, která byla zdůrazněna dnes již neexistujícím stromořadím.

Navržené budovy nemají vyřešit všechny problémy obce, mají být iniciátorem změn, za kterými nemůže stát nikdo jiný, než obyvatelé sami. Návrh jim nabízí trávení času ve společnosti spoluobyvatel (v knihovně   novin, při společenských událostech v sále,…) i návštěvníků obce, kteří zde najdou potřebné služby. Rodinám s dětmi nabízí alternativu dojížedění v podobě služby dětské skupiny, která má minimální nároky na zřízení, zato velké usnadnění života pracujících rodičů. Soudomí tvoří urbanisticky kompaktní blok, který však svou konstrukcí dovoluje volné průchody a průhledy. Od frontální fasády hledící na náměstí, přes prostor zápraží až po humna, po slovensky humienka.

Provoz domů se liší v závislosti na denní době. Přes den žijí díky dětem z miniškolky a místním obyvatelům, kteří si přijdou přečíst denní tisk do knihovny. Stodolovitý charakter domů je narušen rozdělením parteru na jednotlivé funkční celky. Členitost půdorysů a střídání venkovních a vnitřních prostorů je v obou domech umožněno dvojicí průběžných nosných stěn. Půdorysná stopa není souvislá a z lidské perspektivy mají domy působit jako kompozice plných a prázdných ploch, vizuálně navazujích na důležité body ve Španie Dolině.