Porota / JFK#27

Členové poroty a její vyjádření k letošnímu ročníku.


Umění ve veřejném prostoru

Vítěz:

Václav Podestát, Světlina

Komise ocenila sebevědomou uměleckou kvalitu projektu postavenou na do detailu propracovaném instalačním provedení, a především jasně konceptuálně formulovaném postoji. Dílo aktivně vstupuje do dialogu s konkrétním místem a komunitou. Projekt rozehrává v uměleckém kontextu aktuální téma spojené se strategiemi institucionální kritiky. Jako zásadní rovněž komise ocenila schopnost autora jasně provázat výtvarnou kvalitu díla s přesně textově formulovaným konceptem a zároveň jeho vyzrálou reakci na eticky sporný zásah do jeho struktury ze strany neznámého aktéra.

 

Nominace:

Filip Čapek, Mléko / asfalt

Komise ocenila schopnost autora logicky postupovat od primárně formulovaného tématu vztahu odlišných materiálů k hlubším souvislostem ústícím do oblasti aktuálních environmentálních problematik. Dílo rovněž inspirativním způsobem provazuje performativní a site-specifické instalační umělecké procesy, které navíc ve vhodně zvolené zkratce a v kombinaci různých vyjadřovacích médií představuje divákům. Komise také vyzdvihla precizní výstavní instalaci naplňující požadavky kladené na profesionální umělecký výkon.

Vítězslav Plavec, Nadbarevná krajina

Komise ocenila obsahový koncept díla, které na základě zkoumání formálních a technologicky podmíněných vyjadřovacích postupů, otevírá širší problematiku různých aspektů vnímání reality v jejích vizuálních, virtuálních ale rovněž společenských rozměrech.

 

 


Architektura

Vítěz:

Anna Machátová – Lesní kolumbária

Komise ocenila mimořádně silný koncept, výtvarné řešení na pomezí architektury a sochařství, práci s terénem i jemnost a výtvarnost celého návrhu. Autorčin přiznaný intuitivní přístup dokázal vyjádřit podstatu konceptu a zároveň navodit intenzivní vztah mezi projektem a jeho divákem. Svým přístupem přirozeně navodila pocit ztišení, kontemplace i vědomí pomíjivosti, které jsou s tématem spojeny. Určitá nedořčenost, kterou se prezentace vyznačuje, se zve výsledku stává součástí jednoznačného a silného vyznění celého projektu.

 

Nominace:

Michaela Maštrlová – Iceland Greenhouse Restaurant

Komise ocenila schopnost autorky reagovat na vypsané soutěžní podmínky a vytvořit návrh, který invenčně reaguje na zadání i daný krajinný kontext. Její projekt se vyznačuje přehledností a jednoznačností provozního konceptu, který se stává přirozeným východiskem pro působivé architektonické vyznění celku.

Matěj Tobiáš – Body zlomu

Projekt se vyznačuje propracovanou metodou, založenou na analýze městských lokalit a vytipování míst, jejichž proměna by mohlo napomoci zlepšení celku. Metoda analýzy je vytvořena a aplikována na specifickém příkladu Liberce, avšak její platnost by mohla být mnohem širší. Autorův promyšlený přístup je skvělým odrazovým můstkem pro širší diskusi o zacházení s městem a jeho různorodými lokalitami.