Kateřina Fryzelková /Kladno – Zbourák // JFK#10

atelier: ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych, ing.arch.ing. Jiří Janďourek


Koncept:

Kladno je městem, které dnes znovu hledá svou identitu. Z urbánního hlediska je to mozaika různorodých struktur, které zde postupně vznikaly jako reakce na potřeby rozvíjejícího se průmyslového města. Historické jádro Kladna, které z celé této struktury zaujímá pouze velmi malou část, má dnes v podstatě maloměstský charakter. Tato nejstarší část města prošla v minulosti několika zásadními proměnami a dvakrát se dokonce uvažovalo o jejím úplném zbourání. Parcela „zbourák“, jeho důležitá součást, má dnes velmi komplikované vazby a je jen velmi těžko odhadnutelné, co se v budoucnu stane v jejím blízkém okolí (budoucnost areálu Poldi, využití autobusového nádraží).

Parcela, jejíž okolí prošlo od dob zbourání parního mlýna velkými změnami, podle mého názoru dnes již není místem pro solitérní dům, ale přesto má stále potenciál stát se novým těžištěm místa. Historické jádro je v současnosti velmi citlivou částí Kladna, potřebuje dodefinovat svou strukturu a tím se vymezit jako jasný urbánní celek v mozaice celého města. Základním konceptem domu je tedy snaha navázat na atmosféru městského jádra a podpořit kvality, které místo má, ale dnes plně nevyužívá. Dům je proto rozdělen do několika hmot, což mu umožňuje citlivě reagovat na komplikované a různorodé prostředí. Obvodové hmoty se snaží vytvořit roh – jasnou hranu dotvářející část města a uzavírající nedostavěný blok na sousední parcele. Vnitřní hmoty naopak vytváří hru, navazují na drobné měřítko historického jádra, především na atmosféru příjemné uličky začínající na náměstí Starosty Pavla u mariánského sloupu, jejíž charakter se dnes rozpadá v místě Poštovního náměstí (i toto místo je proto zahrnuto do návrhu). Součástí atmosféry domu a uličky je také řešení dostavby vedlejšího bloku, což je pro transformaci dnes zanedbaného místa na kvalitní městské prostředí velmi důležité.

Řešení parteru objektu opět navazuje na princip měřítka této části města, hmoty jednotlivých domů zde definují tři světy: zahradu, dvorek a „piazzettu“. Tedy prostory s různorodou atmosférou a možností využití, což vytváří příležitost pro nové funkce, lepší udržitelnost a kontrolovatelnost celého místa (možnost uzavření zahrady a dvorku přes noc atd.). Jednotlivé funkce/ komerční prostory jsou přístupné převážně z vnitřní části parteru objektu, to podporuje koncept zvýraznění vnitřního světa domu i celé struktury. Do okolních ulic (Gen. Klapálka, Dr. Vrbenského, Hrnčířská) se otevírají především formou průhledů. K výraznému otevření domu dochází v jeho jihovýchodním rohu, v dnes nejfrekventovanějším místě a v blízkosti uzlu MHD, což se zde promítá i do řešení vstupů a funkcí objektu. Vnitřní svět uličky dotváří hmota domu vystupujícího z jasné hranice uliční čáry, který vytváří bránu do města a zároveň je protipólem budovy archivu, který se nachází na opačné straně u náměstí Starosty Pavla. Celý návrh tak v principu napomáhá místu uvědomit si svou identitu a snaží se nabídnout takové řešení, které umožní domu přirozeně fungovat, a to i v těsné blízkosti nově vznikajícího nákupního centra.

Popis stavby:

Navržené objekty mají celkem 8 podlaží – 2 podzemní, 6 nadzemních. Ve 2PP a 1PP je umístěno podzemní parkoviště s kapacitou 85 míst, potřebné zázemí objektu, dále restaurace a komerční prostor. Parkování je určeno pro obyvatele domu, zaměstnance a okolní bytové objekty (náhrada za kapacitu zrušených garáží). V 1NP jsou navrženy prostory pro obchody a další funkce, jejichž charakter doplňuje a využívá atmosféry parteru (v návrhu je představena ideální vize fungování místa, navržena je zde pobočka městské knihovny, jazyková škola, ordinace a kavárna s dětským koutkem). V dalších podlažích jsou navrženy byty různorodého charakteru v rozmezí 46-139 m2, některé jsou doplněné o terasy, střešní zahrady a lodžie. Celkově je zde navrženo 35 bytů z toho 7 mezonetů. V severovýchodní hmotě je veřejná funkce/ komerční prostor navržena i ve 2NP doplněná o terasu, funkce v parteru severovýchodní a severozápadní hmoty se mohou propojit a využít společný venkovní prostor. Drobné hmoty dotvářející vedlejší nedostavěný blok mohou fungovat jako malé obchody v kombinaci s dílnami a bydlením, které mohou místním nabídnout prostor pro začínající podnikání.

Obvodové hmoty jsou v principu jednoduchými hranami, čemuž odpovídá řešení bytů, rozložení funkcí i jejich materiálové řešení. Zevnitř „dvora“ je racionální fasáda doplněná o lodžie navazující na atmosféru vnitřní části domu. Další hmoty uvnitř jsou tedy naopak hravé, materiálově měkké, nachází se zde mezonety a byty se střešními zahradami.

Celkový obestavěný prostor objektu je 38 767 m3, velikost komerčních ploch 1487 m2.