Ondřej Štěpán/Fenomén ostrov // JFK #8

SouËasn· mÏsta hledajÌ novÈ rozvojovÈ plochy. Jednou z rezerv mÏsta Prahy je ¯eka Vltava. Je vöak nutnÈ mÌt na pamÏti, ûe Vltava je ve¯ejn˝m prostorem, a ne parcelou k trvalÈmu zastavÏnÌ.
ÿeka Vltava je neodmyslitelnou souË·stÌ Prahy. MnoûstvÌ ostrov˘ v praûskÈ Ë·sti Vltavy vytv·¯elo Ñpr·hì, p¯es kter˝ vedly d˘leûitÈ obchodnÌ cesty. Tvar a poËet tÏchto ostrov˘ se v minulosti mÏnil. MÏnilo se takÈ jejich vyuûitÌ. Vznikaly ostrovy novÈ a starÈ zanikaly. Mnoho z nich z˘stalo bezejmenn˝ch, zmizel˝ch a zapomenut˝ch. Potenci·l praûsk˝ch ostrov˘ je ale st·le nevyuûit˝. Kaûd˝ ze student˘ na z·kladÏ anal˝z provÏ¯Ì svÈ vlastnÌ ¯eöenÌ. Ostrovy lze revitalizovat, oddÏlovat, vytv·¯et novÈ. Navrhnout lze park, koupaliötÏ, trûnici, ökolu, kl·öter, celou Ëtvrù…

SouËasn· mÏsta hledajÌ novÈ rozvojovÈ plochy. Jednou z rezerv mÏsta Prahy je ¯eka Vltava. Je vöak nutnÈ mÌt na pamÏti, ûe Vltava je ve¯ejn˝m prostorem, a ne parcelou k trvalÈmu zastavÏnÌ.ÿeka Vltava je neodmyslitelnou souË·stÌ Prahy. MnoûstvÌ ostrov˘ v praûskÈ Ë·sti Vltavy vytv·¯elo Ñpr·hì, p¯es kter˝ vedly d˘leûitÈ obchodnÌ cesty. Tvar a poËet tÏchto ostrov˘ se v minulosti mÏnil. MÏnilo se takÈ jejich vyuûitÌ. Vznikaly ostrovy novÈ a starÈ zanikaly. Mnoho z nich z˘stalo bezejmenn˝ch, zmizel˝ch a zapomenut˝ch. Potenci·l praûsk˝ch ostrov˘ je ale st·le nevyuûit˝. Kaûd˝ ze student˘ na z·kladÏ anal˝z provÏ¯Ì svÈ vlastnÌ ¯eöenÌ. Ostrovy lze revitalizovat, oddÏlovat, vytv·¯et novÈ. Navrhnout lze park, koupaliötÏ, trûnici, ökolu, kl·öter, celou Ëtvrù…